Posebni predpisi za osnovne šole

 • Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole;
 • Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole;
 • Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola;
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole;
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli;
 • Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole;
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ;
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Zakon o osnovni šoli.