ATS STEM

Projekt ATS STEM je mednarodni projekt (1. 2. 2019 – 31. 5. 2022), pri katerem je cilj ugotoviti, kako pri učencih na formativni način razvijati prečne veščine z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Namen projekta je raziskati možnosti formativnega spremljanja/vrednotenja prečnih veščin oziroma STEM kompetenc z digitalnimi orodji na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije ter matematike.

STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics, je angleška kratica, ki v našem primeru pomeni osnovnošolsko medpredmetno povezovanje naravoslovnih predmetov.

Na tej povezavi lahko dostopate do krovne spletne strani projekta ATS STEM.

Na Osnovni šoli Dobje sodelujemo s projektnim timom šestih učiteljev in učenci lanskega 8. razreda. Z učenci načrtno razvijamo prečni veščini komunikacija in sodelovanje, po principih formativnega spremljanja.

Šolski projektni tim

ATS STEM sklop: Zmanjševanje hrupa v šolski telovadnici

Pri 2. ATS STEM sklopu smo na Osnovni šoli Dobje člani tima z učenci 8. razreda iskali rešitve, kako bi lahko zmanjšali hrup, ki nastane med aktivnostmi v šolski telovadnici. Učenci se zavedajo, da so lahko po uri športa izredno nejevoljni, občutijo lahko glavobol ali postanejo celo nasilni, saj telovadnica ni akustično izolirana. Hrup je lahko za posameznike izredno moteč. Ves čas smo poudarjali, da je lahko daljše izpostavljanje hrupu tudi nevarno za naš sluh. Vse to so bile iztočnice za iskanje možnih rešitev zmanjševanja hrupa.

Učenci so po preverjanju predznanja, uvodu v vsebino in postavljanju kriterijev uspešnosti s pomočjo mikrofona, zvočnika in programa Logic Pro X posneli štiri najpogostejše vire hrupa v šoli (krik, plosk, odboj žoge in glasno navijanje), jih najprej predvajali v akustično izolirani jedilnici in nato še v neakustično urejeni telovadnici ter rezultate s pomočjo izrisanih grafov med sabo primerjali. S tem smo dokazali, da zvok v telovadnici veliko bolj odmeva. V skupini so nato načrtovali prototip t. i. snemalnega prostora (koridor iz lesenih stranic in odej), v katerem bi brez zunanjih motenj predvajali in posneli odmeve štirih posnetih zvokov glede na različno odbojno podlago (stena, valovita pena in jajčne škatle). Izbrali smo prototip, ki je zajel največ detajlov (npr. oddaljenost mikrofona od zvočnika in vmesna pregrada med njima). Ugotovili smo, da bi bila valovita pena najboljši zvočni izolator, saj je bilo v tem primeru zaznanega najmanj odmeva. Z izdelavo spletnega miselnega vzorca so nato učenci v skupini oblikovali zaključke, sledila je evalvacija dela (kaj so ugotovili, kaj bi lahko izboljšali pri snemanju zvoka, bi se dejansko dalo preurediti telovadnico, na kakšen način itd.). 

Učenci so večino dejavnosti izvajali v manjših skupinah. Pri postavljanju snemalnega prostora so sodelovali vsi, prav tako pri snemanju zvokov (ob pomoči učitelja). Uporabili smo spletna orodja: Forms (preverjanje predznanja o zvoku, vrednotenje veščin), Padlet (postavljanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti za veščini), Kahoot (uvod v vsebino o hrupu, njegovih posledicah v šoli), Logic Pro X (izris grafov), X-mind (izdelava zaključnega miselnega vzorca). Vsa navodila so imeli učenci v OneNote zvezku za predavanje, prav tako so tam sproti nastajali njihovi dokazi. Po vsaki dejavnosti smo z vprašalnikom Forms preverjali veščini sodelovanje in komunikacija, ki smo ju v tem sklopu načrtno razvijali. Ugotovili smo, da so učenci iz dejavnosti v dejavnost napredovali.

Snemanje zvokov.
Predvajanje posnetih zvokov v akustično urejeni jedilnici in snemanje njihovih odmevov.
Predvajanje posnetih zvokov v akustično neurejeni telovadnici in snemanje njihovih odmevov.
Postavljanje snemalnega prototipa za preverjanje intenzitete odmevov od različnih podlag.
Postavitev zvočnika in mikrofona v prototipu z vmesno pregrado.