Notranji akti

 • Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev (24. 5. 2023);
 • Pravila šolske prehrane (26. 9. 2019);
 • Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike v OŠ Dobje (15. 8. 2018);
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v OŠ Dobje (1. 8. 2018);
 • Pravilnik o poslovnem, obratovalnem in delovnem času ter uradnih urah (23. 8. 2012);
 • Pravilnik o varnosti otrok v enoti vrtec Dobje pri Planini (23. 8. 2012);
 • Pravilnik o nabavi, hrambi in uporabi pečatov (23. 8. 2012);
 • Načrt integritete (maj 2012);
 • Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu (4. 2. 2009);
 • Pravila o podrobnem postopku pridobitve statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom (veljajo od 10. 10. 2008);
 • Pravilnik o popisu (10. 1. 2008);
 • Pravila o kriterijih o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad (14. 5. 2007);
 • Pravilnik o arhiviranju arhivskega dokumentarnega gradiva v Osnovni šoli Dobje (4. 5. 2007);
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti (24. 4. 2007);
 • Pravila o postopkih oddaje naročil male vrednosti (5. 12. 2006);
 • Pravila o računovodstvu (23. 11. 2006);
 • Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada (17. 5. 2002);
 • Sistemizacija delovnih mest (1. 9. 2001);
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (20. 10. 1997).