Notranji akti

 • Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev (24. 5. 2023);
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Dobje (24. 1. 2013);
 • Pravilnik o poslovnem, obratovalnem in delovnem času ter uradnih urah (23. 8. 2012);
 • Pravilnik o varnosti otrok v enoti vrtec Dobje pri Planini (23. 8. 2012);
 • Pravilnik o nabavi, hrambi in uporabi pečatov (23. 8. 2012);
 • Načrt integritete (maj 2012);
 • Pravila o šolski prehrani (16. 6. 2010);
 • Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu (4. 2. 2009);
 • Pravila o podrobnem postopku pridobitve statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom (veljajo od 10. 10. 2008);
 • Pravilnik o popisu (10. 1. 2008);
 • Pravila o kriterijih o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad – 14. 5. 2007;
 • Pravilnik o arhiviranju arhivskega dokumentarnega gradiva v Osnovni šoli Dobje – 4. 5. 2007;
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Dobje – 14. 1. 2005;
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil – 20. 10. 1997;
 • Sistemizacija delovnih mest – 1. 9. 2001;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada – 17. 5. 2002;
 • Pravila o računovodstvu – sprejeta 23. 11. 2006;
 • Pravila o postopkih oddaje naročil male vrednosti – 5. 12. 2006;
 • Pravilnik o poslovni skrivnosti – 24. 4. 2007.