Katalog informacij javnega značaja

Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda

Ime zavoda: Osnovna šola Dobje.
Sestavljata ga matična šola Dobje in enota vrtca Dobje pri Planini.
Zavod je vpisan v sodni register pod številko: 1-3527-00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in
šport z odločbo številka 608-01-0171/2000 z dne 22. 4. 2002.
Enota Vrtca Dobje pri Planini je vpisana v knjigo razvida z odločbo št. 6033-345/2008/9
(1107) z dne 1. 2. 2010 pod zaporedno številko 294.

Odgovorna oseba: Suzana Plemenitaš, ravnateljica

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

V zavodu delujejo naslednji organi upravljanja:
−       svet šole,
−       ravnateljica,
−       svet staršev,
−       strokovni organi.
Strokovni organi:
−       učiteljski zbor,
−       oddelčni učiteljski zbor,
−       razredniki,
−       strokovni aktivi.

Najvišji organ šole je svet šole. Predsednica sveta šole je Marija Blažič.
Ravnateljica šole je Suzana Plemenitaš.
V času odsotnosti jo nadomešča Mateja Pintar.
Vodja enote vrtca je Ana Kostanjšek.

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v šoli ustanovljen svet staršev, v katerem ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na sestanku oddelka. Predsednica sveta staršev osnovne šole je Mateja Žavski Bahč, enote vrtca pa Mateja Rajh Jager.

Glavni podatki o poslovanju

Osnovno delovanje šole finančno zagotavljata Občina Dobje in Ministrstvo za znanost, kulturo šolstvo in šport.

Javni zavod Osnovna šola Dobje pridobiva sredstva za delo od:

 • Ministrstva za znanost, kulturo, šolstvo in šport,
 • ustanoviteljice – Občine Dobje,
 • prispevkov staršev,
 • plačil staršev za storitve predšolske vzgoje,
 • prodaje izdelkov in storitev na trgu,
 • najemnin,
 • donacij, prispevkov sponzorjev,
 • drugih virov.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika

 Temeljni predpisi:

 1. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 2. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
 3. Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita,
 4. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva,
 5. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
 6. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede,
 7. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive,
 8. Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 9. Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol,
 10. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
 11. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti,
 12. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
 13. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
 14. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov,
 15. Pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju,
 16. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov,
 17. Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
 18. Sklep o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov,
 19. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov,
 20. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,
 21. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah,
 22. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol,
 23. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
 24. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede,
 25. Zakon o delovnih razmerjih,
 26. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva,
 27. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 28. Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih,
 29. Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja,
 30. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 31. Zakon o šolski inšpekciji,
 32. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
 33. Zakon o zavodih.

 Posebni predpisi za osnovne šole: 

 1. Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole,
 2. Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole,
 3. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola,
 4. Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli,
 5. Pravilnik o dokumentaciji v OŠ,
 6. Pravilnik o financiranju šole v naravi,
 7. Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli,
 8. Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli,
 9. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli,
 10. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
 11. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom,
 12. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli,
 13. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ,
 14. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli,
 15. Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole,
 16. Pravilnik o publikaciji v OŠ,
 17. Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli,
 18. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah,
 19. Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ,
 20. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,
 21. Zakon o osnovni šoli.

Notranji akti:

 1. Pravila o kriterijih o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad – 14. 5. 2007,
 2. Pravilnik o arhiviranju arhivskega dokumentarnega gradiva v Osnovni šoli Dobje – 4. 5. 2007,
 3. Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Dobje – 14. 1. 2005,
 4. Pravilnik o uporabi službenih vozil – 20. 10. 1997,
 5. Sistemizacija delovnih mest – 1. 9. 2001,
 6. Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada – 17. 5. 2002,
 7. Pravila o računovodstvu – sprejeta 23. 11. 2006,
 8. Pravila o postopkih oddaje naročil male vrednosti – 5. 12. 2006,
 9. Pravilnik o nabavi, hrambi in uporabi pečatov – 23. 8. 2012,
 10. Pravilnik o poslovni skrivnosti – 24. 4. 2007,
 11. Pravilnik o popisu – sprejet 10. 1. 2008,
 12. Pravila o podrobnem postopku pridobitve statusa in prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom – veljajo od 10. 10. 2008,
 13. Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu – 4. 2. 2009,
 14. Načrt intigritete – maj 2012,
 15. Pravila o šolski prehrani – 16. 6. 2010,
 16. Pravilnik o varnosti otrok v enoti vrtec Dobje pri Planini – 23. 8. 2012,
 17. Pravilnik o poslovnem, obratovalnem in delovnem času ter uradnih urah – 23. 8. 2012,
 18. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Dobje – 24. 1. 2013.